Konfidentsiaalsuspoliitika

Käesolev isikuandmete konfidentsiaalsuse poliitika (tekstis allpool Poliitika) kehtib kogu informatsioonile, mida juriidiline isik SIA «PN Baltic», VAT: LV40103699134, juriidilise aadressiga Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 ja/või selle sidusettevõtted, võivad saada kasutaja kohta internetilehekülje ee.aptechka4kids.com külastamise käigus.

Kasutades internetilehekülge ee.aptechka4kids.com nõustub kasutaja käesoleva Poliitikaga ja annab nõusoleku oma isikuandmete säilitamisele ja kasutamisele sel viisil, nagu on osutatud käesoleva poliitika tingimustes; nende tingimustega mittenõustumise korral peaks kasutaja hoiduma selle internetilehekülje kasutamisest.

1. Kasutajate personaalsed andmed, mida kogub ja kasutab internetilehekülg ee.aptechka4kids.com.

1.1. Käesoleva Poliitika raames on «kasutaja personaalsete isikuandmete» all mõeldud:

1.1.1. Personaalsed andmed, mida kasutaja edastab meile iseseisvalt päringu esitamise, ostu sooritamise, registreerumise (kasutajakonto loomine) või mis tahes muu internetilehekülje kasutamise protsessi käigus.

1.1.2 Andmed, mida edastatakse umbisikustatud kujul automaatrežiimis internetilehekülje ee.aptechka4kids.com poolt, lehekülje kasutamise protsessi käigus kasutajate seadmetele paigaldatud tarkvara abil, nende seas IP-aadressid, küpsisefailid, internetibrauserite parameetrid ja seadistused (või muu tarkvara, mille kaudu külastatakse internetilehekülge), külastamise aeg, päringuandmed.

1.1.3. Andmed, mida kasutaja edastab internetilehekülje kaudu ning mida internetilehekülg kasutab teenuse ostutamise ja/või toodete müümise ja/või muude väärtuste pakkumise eesmärgil, vastavalt käesoleva internetilehekülje tegevusele:

  • perekonnanimi
  • eesnimi
  • elektronposti aadress
  • telefoninumber

1.2. Käesolevat Poliitikat kohaldatakse vaid internetilehekülje ee.aptechka4kids.com suhtes. Me ei kontrolli ega kanna vastutust kolmandate isikute lehtede eest, kuhu kasutaja võib liikuda ee.aptechka4kids.com lehel saadaolevate viitaadresside kaudu. Sellistel internetilehekülgedel võidakse kasutajalt koguda või küsida muud isiklikku informatsiooni, samuti võivad seal toimuda muud toimingud.

1.3. Üldiselt internetilehekülg ei kontrolli kasutajate poolt edastatud personalsete isikuandmete õigsust ja ei kontrolli kasutajate teovõimet. Internetilehekülg ee.aptechka4kids.com lähtub eeldusest, et internetileheküljel olevate vormide kaudu on kasutaja poolt esitatud isiklik informatsioon usaldusväärne ja piisav ning kasutaja hoolitseb andmete ajakohasuse eest.

2.Kasutajate isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk.

2.1. Internetilehekülg kogub ja säilitab vaid neid personaalseid andmeid, mis on vajalikud internetilehekülje ee.aptechka4kids.com külastajatele kaubamärkide Kabrita®, FREEDOM® soft tampons, брендов Dentinale® natura, Windi®, NoseFrida®, HEVEA®, Lactoflorene® teenuste ostutamiseks ja/või kaupade müümiseks ja/või muude väärtuste pakkumiseks.

2.2. Kasutaja personaalseid andmeid kasutame vaid järgmistel eesmärkidel:

2.2.1 Kasutaja registreerimiseks;

2.2.2 Kliendile tagasiside andmiseks, klienditoe pakkumiseks;

2.2.3 Kaubamärkide Kabrita®, FREEDOM® soft tampons, Dentinale® natura, Windi®, NoseFrida®, HEVEA®, Lactoflorene® info- ja reklaamaterjali sihtturunduseks.

3. Kasutaja personaalsete andmete töötlemise ja kolmandatele isikutele edastamise tingimused

3.1. Internetilehekülg ee.aptechka4kids.com hoiab kasutajate isiklikke andmeid vastavalt konkreetsete teenusosutajate sise-eeskirjadele.

3.2. Kasutaja isikliku informatsiooni osas säilitatakse selle konfidentsiaalsus, välja arvatud juhul, kui kasutaja esitab vabatahtlikult enda kohta teavet, mida võib kasutada piiramatu arv isikuid.

3.3. Internetileheküljel ee.aptechka4kids.com on õigus edastada kasutaja personaalseid andmeid kolmandatele isikutele järgmistel juhtudel:

3.3.1. Kasutaja andis nõusoleku sellisteks toiminguteks, edastades sellekohased andmed;

3.3.2. Andmete edastamine on vajalik internetilehekülje ee.aptechka4kids.com kasutamise raames või kasutajale kaupade pakkumiseks ja / või teenuste osutamiseks;

3.3.3. Andmete edastamist näeb ette Eesti Vabariigi või mõni muu kohaldatav seadusandlus, seadusega kehtestatud protseduuri raames;

3.3.4. Internetilehekülje ee.aptechka4kids.com või kolmandate isikute õiguste ja õiguspäraste huvide kaitse tagamiseks juhtudel, kui kasutaja rikub internetilehekülje ee.aptechka4kids.com kasutustingimusi.

3.4. Isikuandmete töötlemisel lähtub internetilehekülg ee.aptechka4kids.com Eesti Vabariigis kehtivast iskuandmete kaitse seadusest.

4. Kasutaja poolt isikuandmete muutmine

4.1. Kasutaja võib igal ajal muuta (uuendada, täiendada) tema poolt esitatud personaalset informatsiooni või selle osa, samuti muuta selle konfidentsiaalsuse parameetreid internetilehel isikliku kasutajakonto kaudu. Viimase puudumisel esitades vastavasisuline avaldus järgmisel viisil:

Telefon: +371 20122122

E-post: info@aptechka4kids.com

Tagasisidevorm: ee.aptechka4kids.com

4.2. Kasutajal on igal hetkel õigus nõuda, et me ei töötleks tema isikuandmeid või lõpetaksime nende töötlemise, esitades vastavasisuline avaldus järgmisel viisil:

Telefon: +371 20122122

E-post: info@aptechka4kids.com

Tagasisidevorm: ee.aptechka4kids.com

5. Meetmed, mida kasutatakse kasutajate isiklike andmete kaitsmiseks

Internetilehekülg rakendab kõiki vajalikke ja võimalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi abinõusid kasutajate isikuandmete kaitse tagamiseks ebaseadusliku või juhusliku juurdepääsu, hävimise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, avalikustamise ning muude ebaseaduslike toimingute eest kolmandate isikute poolt.

6. Konfidentsiaalsuspoliitika muudatused. Kohaldatav seadus.

6.1. Internetilehekülg jätab endale õiguse teha muudatusi käesolevas konfidentsiaalsuspoliitikas. Uuendatud versioon avaldatakse koduleheküljel, osutades uuendamiskuupäevale. Poliitika uuendatud versioon hakkab kehtima internetilehel avaldamise hetkest. Kehtiv versioon on alati kättesaadav internetileheküljel ee.aptechka4kids.com. Kasutaja jälgib iseseisvalt privaatsuspoliitika muudatusi kodulehe iga külastuskorra ajal.

6.2. Käesolev Poliitika ja kasutaja ning internetilehekülje vahelised suhted, mis tekivad antud Poliitika alusel, on vastavuses Eesti Vabariik isikuandmete kaitse seadusega.

7. Tagasiside. Küsimused ja ettepanekud.

7.1. Kõik käesoleva Poliitikaga seotud ettepanekud ja küsimused tuleb esitada järgmisel viisil:

Telefon: +371 20122122

E-post: info@aptechka4kids.com

Tagasisidevorm: ee.aptechka4kids.com