Kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kasutustingimused (edaspidi tingimused) reguleerivad «Aptechka4kids» internetilehekülge, mis asub aadressil ee.aptechka4kids.com.

1.2. «Aptechka4kids» internetilehekülg (edaspidi — Leht) on juriidilise isiku SIA «PN Baltic», VAT: LV40103699134, juriidilise aadressiga: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, omand.

1.3. Käesolevad tingimused reguleerivad «Aptechka4kids» Lehe administratsiooni ja antud Lehe Kasutajate vahelisi suhteid.

1.4. Lehe administratsioonil on õigus käesolevaid kasutustingimusi igal ajal muuta, täiendada või eemaldada käesolevate tingimuste üksikuid punkte ilma Kasutajat eelnevalt teavitamata.

1.5. Lehe kasutamine Kasutaja poolt tähendab tema nõustumist käesolevate tingimustega ja tingimustesse viidud muudatustega.

1.6. Kasutaja vastutab isiklikult käesolevatesse tingimustesse sisse viidud muudatuste kontrollimise eest.

2. Mõisted

2.1. Allpool loetletud mõistetel on käesolevates tingimustes järgmised tähendused:

2.1.1 « Aptechka4kids internetilehekülg» — ee.aptechka4kids.com domeeninimega internetilehekülg, mis teostab enda tegevust internetilehekülje ja sellega seotud teenuste kaudu (edaspidi — Leht).

2.1.2. « Aptechka4kids internetilehekülg» — Leht, mis sisaldab teavet Toodete ja/või Teenuste ja/või muude Väärtuspakkumiste, Müüja ja/või Teenuspakkuja kohta, mis võimaldab teha valikut, vormistada tellimusi ja/või soetada Tooteid ja/või Teenuseid.

2.1.3. Lehe administratsioon — piiratud vastutusega äriühingu SIA «PN Baltic» poolt Lehe haldamiseks volitatud töötajad.

2.1.4. Lehe kasutaja (edaspidi — Kasutaja) — isik, kellel on Interneti kaudu juurdepääs Lehele ja kes kasutab seda Lehte.

2.1.5. Lehe Sisu (edaspidi — Sisu) — kaitstud intellektuaalse tegevuse tulemused, sealhulgas kirjandustekstid, nende nimetused, eessõnad, märkused, artiklid, illustratsioonid, kaaned, muusikalised teosed tekstiga või ilma, graafilised, tekstilised, fotograafilised teosed, kasutajaliidesed, visuaalsed liidesed, kaubamärkide nimetused, logod, arvutitarkvara, andmebaasid, samuti käesoleva Sisu disain, struktuur, valik, kujundus, välimus, üldine stiil ja paigutus, mis kuuluvad Lehe koosseisu ja muudee.aptechka4kids.comLehel olevad intellektuaalse omandi objektid, kõik koos ja/või eraldiseisvalt.

3. Lepingu sisu

3.1. Käesoleva lepingu eesmärk on võimaldada Kasutajale juurdepääs Lehel pakutavatele toodetele ja/või teenustele.

3.1.1. Leht pakub Kasutajale järgmiseid teenuseid:

võimaldab Kasutajal edastada sõnumeid, postitada kommentaare, arvustusi, hinnata Lehe sisu;

tutvuda Lehel olevate toodete/teenustega;

valida ja tellida tooteid/teenuseid antud Lehel tellimuse vormistamise või ostu sooritamise jaoks.

3.1.2. Käesolevad tingimused hõlmavad kõiki antud hetkel olemasolevaid (reaalselt toimivad) Lehe teenuseid, samuti nende teenuste kõiki järgnevaid muudatusi ja tulevikus ilmuvaid lisateenuseid (teenuseid).

3.2. Juurdepääs Lehele on tasuta.

3.3. Käesolevad tingimused on avalik pakkumine. Lehele juurdepääsu saamisega nõustub Kasutaja kasutustingimustega.

3.4. Lehe materjalide ja teenuste kasutamist reguleerivad Eesti Vabariigi kehtivad õigusaktid.

4. Poolte õigused ja kohustused

4.1. Lehe administratsioonil on õigus:

4.1.1. Muuta Lehe kasutustingimusi, samuti muuta antud Lehe sisu. Kõik muudatused ja täiendused jõustuvad nende Lehel avaldamise hetkel.

4.2. Kasutajal on õigus:

4.2.1. Kasutada kõiki Lehel olevaid teenuseid, samuti soetada mistahes Lehel pakutavaid tooteid ja/või teenuseid.

4.2.2. Esitada mistahes Lehe teenuseid puudutavaid küsimusi:

Telefoni teel: +371 20122122

E-posti teel: info@aptechka4kids.com

Internetilehel asuva tagasisidevormi kaudu: ee.aptechka4kids.com.

4.2.3. Kasutada Lehte ainult tingimustes sätestatud eesmärkidel ja viisil, mis ei ole Eesti Vabariigi õigusaktidega keelatud.

4.2.5. Nõuda administratsioonilt igasuguse Kasutajat puudutava informatsiooni varjamist.

4.2.6. Kasutada teavet Lehe kohta ärilistel eesmärkidel ilma eriloata.

4.3. Kasutaja on kohustatud:

4.3.1. Esitada Lehe administratsiooni päringul lisateavet, mis on otseselt seotud selle Lehe pakutavate teenustega.

4.3.2. Lehe kasutamisel järgida autorite ja teiste autoriõiguste omajate varalisi ja mittevaralisi õigusi.

4.3.3. Hoiduma tegevustest, mis võivad häirida Lehe tavapärast tööd.

4.3.4. Mitte levitama konfidentsiaalset ja Eesti Vabariigi õigusaktidega kaitstud teavet üksikisikute või juriidiliste isikute kohta Lehe kasutamise käigus.

4.3.5. Hoiduma mistahes toimingutest, mis võivad rikkuda Eesti Vabariigi õigusaktidega kaitstud teabe konfidentsiaalsust.

4.3.6. Mitte kasutama Lehte reklaami levitamiseks, välja arvatud Lehe administratsiooni nõusolekul.

4.3.7. Vältima Lehe kasutamist järgmistel eesmärkidel:

4.3.7.1. alaealiste õiguste rikkumine ja (või) neile mistahes kujul kahju tekitamine.

4.3.7.2. vähemuste õiguste rikkumine.

4.3.7.3. esitada ennast teise isiku või organisatsiooni ja (või) kogukonna esindajana ilma selleks olemasolevate piisavate õigusteta, sealhulgas selle Lehe töötajana.

4.3.7.4. edastada eksitavat infot mistahes Lehel oleva kauba ja / või teenuse omaduste ja tunnuste kohta.

4.3.7.5. kaupade ja / või teenuste mittekorrektne võrdlemine, samuti negatiivse suhtumise kujundamine isikutesse, kes kasutavad (ei kasuta) teatud kaupu ja / või teenuseid, või selliste isikute hukkamõist.

4.3.7.6. ebaseadusliku sisu üleslaadimine, mis rikub kolmandate isikute õigusi; propageerib vägivalda, julmust, viha ja (või) diskrimineerimist rassilistel, etnilistel, soolistel, usulistel ja sotsiaalsetel alustel; sisaldab ebatäpset teavet ja (või) solvanguid konkreetsete isikute, organisatsioonide, ametiasutuste suunas.

4.3.7.7. ebaseaduslike tegude toimepanemisele õhutamine, samuti koostöö isikutega, kelle tegevuse eesmärk on rikkuda Eesti Vabariigi territooriumil kehtivaid piiranguid ja keelde.

4.3.8. Tagada edastatava informatsiooni õigsust.

4.3.9. Tagada isikuandmete turvalisus kolmandate isikute kätte sattumise eest.

4.4. Kasutajal on keelatud:

4.4.1. Kasutada mistahes seadmeid, programme, protseduure, algoritme ja meetodeid, automatiseeritud seadmeid või samaväärseid manuaalseid protsesse Lehe sisule juurde pääsemiseks, selle omandamiseks, kopeerimiseks või jälgimiseks.

4.4.2. Häirida Lehe nõuetekohast toimimist.

4.4.3. Ükskõik millisel viisil mööduma Lehe navigeerimisstruktuurist, et saada või üritada hankida mistahes vahenditega teavet, dokumente või materjale, mida selle Lehe teenused ei paku.

4.4.4. Volitamata juurdepääs Lehe funktsioonidele, mistahes muudele selle Lehega seotud süsteemidele või võrkudele, samuti Lehel pakutavatele teenustele.

4.4.4. Rikkuda Lehe või mistahes Lehega seotud võrgu turva- või autentimissüsteemi.

4.4.5. Otsida või üritada otsida mistahes infot teiste Lehe Kasutajate kohta.

4.4.6. Kasutada Lehte ja selle sisu mistahes Eesti Vabariigi seadustega keelatud eesmärgil, samuti õhutada ebaseaduslikku tegevust või muud tegevust, mis rikub Lehe või teiste isikute õigusi.

5. Lehe kasutamine

5.1. Leht ja selle sisu kuuluvad Lehe administratsioonile, kes seda ka haldab.

5.2. Lehe sisu on kaitstud autoriõiguse ja kaubamärgiseadusega ning muude intellektuaalomandit ja kõlvatut konkurentsi puudutavate õigussätetega.

5.3. Käesolevad tingimused laienevad kõigi täiendavate tingimuste suhtes, mis on seotud käesoleval Lehel kaupade ostmise ja / või osutatavate teenuste pakkumisega.

5.4. Lehel avaldatud teavet ei tohi tõlgendada käesolevate kasutustingimuste muudatusena.

5.5. Lehe haldajal on õigus igal ajal ilma Kasutajat teavitamata teha muudatusi Lehel pakutavate toodete ja teenuste osas ning (või) muuta nende hindasid.

5.6. Käesolevate kasutustingimuste punktis 5.7 nimetatud dokument reguleerib vastavat osa ja laiendab seda käesolevatele kasutustingimustele.

5.7. Konfidetsiaalsuspoliitika: https://ee.aptechka4kids.com/documents/privacy-policy/

5.8. Kõiki käesoleva lepingu punktis 5.7 loetletud dokumente võidakse uuendada. Muudatused jõustuvad nende Lehel avaldamise hetkest.

6. Vastutus

6.1. Lehe administratsioon ei hüvita mistahes kahju, mis Kasutajal võib tekkida käesoleva lepingu mistahes sätte tahtliku või hooletusest tingitud rikkumise korral, samuti teise Kasutaja suhtlusele ebaseadusliku juurdepääsu korral.

6.2. Lehe administratsioon ei vastuta järgnevalt loetletu eest:

6.2.1. Viivitused või häired toimingu sooritamise protsessi käigus, mis on tekkinud vääramatu jõu, samuti telekommunikatsiooni-, arvuti-, elektri- ja muude süsteemide häirete mõjul.

6.2.2. Ülekandesüsteemide, pankade, maksesüsteemide toimingud ja nende tööga seotud viivitused.

6.2.3. Internetilehekülje nõuetekohane toimimine, kui Kasutajal puuduvad selle kasutamiseks vajalikud tehnilised vahendid, samuti ei ole Leht kohustatud selliseid vahendeid Kasutajatele pakkuma.

7. Kasutustingimuste rikkumine

7.1. Lehe administratsioonil on õigus avaldada kasutaja kohta teavet, kui Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid nõuavad või lubavad sellist avalikustamist.

7.2. Lehe haldajal on õigus lõpetada ja (või) blokeerida juurdepääs Lehele Kasutajale sellest ette teatamata, kui Kasutaja on rikkunud käesolevaid kasutustingimusi või muudes dokumentides loetletud Lehe kasutamist puudutavaid tingimusi, samuti juhul kui Leht lõpetab enda töö või tehnilise rikke või probleemi tõttu.

7.3. Lehe administratsioon ei vastuta Kasutaja ega kolmandate isikute ees käesolevale Lehele juurdepääsu lõpetamise eest juhul, kui Kasutaja rikub käesolevaid tingimusi või muudes dokumentides loetletud Lehe kasutamist puudutavaid tingimusi.

8. Vaidluste lahendamine

8.1. Käesolevate kasutustingimuste lepingupoolte omavaheliste erimeelsuste või vaidluste korral on enne kohtusse pöördumist vajalik esitada vastavasisuline kaebus (kirjalik ettepanek lahendada vaidlus omavaheliste läbirääkimiste teel).

8.2. Kaebuse saaja teatab kaebuse läbivaatamise tulemustest esitajale kirjalikult 30 kalendripäeva jooksul kaebuse kättesaamise päevast.

8.3. Juhul, kui lahkarvamusi mingil põhjusel omavahel lahendada ei suudeta, on pooltel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse, vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

8.4. Kõik pretensioonid Lehe kasutustingimuste kohta tuleb esitada 5 päeva jooksul pärast hagi aluse ilmnemist, välja arvatud autoriõiguse kaitse all olevate Lehe materjalide korral. Kui käesoleva lõike tingimusi rikutakse, jätab kohus nõude läbi vaatamata.

9. Lisatingimused

9.1. Lehe administratsioon ei aktsepteeri Kasutajate poolt esitatavaid käesolevate kasutustingimuste muudatusettepanekuid.

9.2. Lehele postitatud Kasutaja tagasiside ei ole konfidentsiaalne teave ja Lehe administratsioon saab neid piiranguteta kasutada.